مشتریان گرامی :

شما میتوانید برای دستیابی به رنگ های بین کد های رگال از ترکیب دو یا چند کد رنگ استفاده بفرمایید.

همچنین به این نکته توجه داشته باشید که به علت تفاوت در تنظیمات نمایشگر ها ممکن است رنگ های که مشاهده میفرمایید ، تفاوت جزئی با واقعیت داشته باشد.