لیست قیمت محصولات رنگین رزین

تاریخ :1401/12/15

ردیف

شرح کالا

واحد

قیمت (ریال)

1

ماستیک تیپ 3

سطل

6.000.000

2

ماستیک اقتصادی درجه 1

سطل

5.600.000

3

ماستیک نیمه شفاف کد 102 -103-104

سطل

6.800.000

4

ماستیک نیمه شفاف کد 101

سطل

9.600.000

5

چسب سنگ 10 کیلوگرمی

سطل

6.200.000

6

هاردنر (بنزوئیل پروکساید)

کیلوگرم

4.400.000

7

هاردنر (بنزوئیل پروکساید)

قوطی

900.000

8

رزین خام پشت سنگ(همراه با اسید و کبالت)

کیلوگرم

7.700.000

9

اتیل متیل کتون پروکساید (اسید)

کیلوگرم

4.500.000

10

کبالت رقیق شده

کیلوگرم

4.600.000

11

متانول

کیلوگرم

320.000

12

تیتانیوم دی اکساید (پیگمنت سفید)

کیلوگرم

2.000.000

13

اروزیل

کیلوگرم

3.800.000

14

استایرن

کیلوگرم

600.000

15

رزین پلی استر غیر اشباع آمینه 9000

200kg بشکه

245.000.000

16

رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 650

200kg بشکه

190.000.000

17

رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 300

200kg بشکه

180.000.000

18

آمین رقیق شده

کیلوگرم

3.000.000

19

(رزین اپوکسی)REP 100

کیلوگرم

2.15.000

20

(رزین اپوکسی)REP 200

کیلوگرم

2.325.000

21

(رزین اپوکسی)REP 140

کیلوگرم

2.000.000

22

(رزین اپوکسی)REP 250

کیلوگرم

2.536.950

23

(رزین اپوکسی)REP 150

کیلوگرم

2.391.350

24

(رزین اپوکسی)REP 260

کیلوگرم

2.666.520

25

(هاردنر اپوکسی)HEP 205

کیلوگرم

1.800.000

26

(هاردنر اپوکسی)HEP 209

کیلوگرم

1.350.000

27

(هاردنر اپوکسی)HEP 500

کیلوگرم

5.606.010

28

(هاردنر اپوکسی)HEP 501

کیلوگرم

5.601.060

29

(هاردنر اپوکسی)HEP 502

کیلوگرم

5.557.165

30

(هاردنر اپوکسی)HEP 503

کیلوگرم

6.592.600

31

(هاردنر اپوکسی)HEP 400

کیلوگرم

6.592.600

32

(هاردنر اپوکسی)HEP 401

کیلوگرم

6.569.500

33

(هاردنر اپوکسی)HEP 402

کیلوگرم

6.559.630

34

(هاردنر اپوکسی)HEP 403

کیلوگرم

6.537.650

35

(هاردنر اپوکسی)HEP 409

کیلوگرم

7.554.400

36

چسب سنگ) (A 9100

کیلوگرم

5.300.000

37

REP 150 – HEP 409

کیلوگرم

2.800.000

38

REP 140 – HEP 509 – 502

کیلوگرم

2.550.000

39

REP 250 – HEP 409

کیلوگرم

3.200.000

40

REP 200 – HEP 209

کیلوگرم

2.300.000

41

REP 260 – HEP 403

کیلوگرم

3.350.000

42

REP 139 – HEP 501

کیلوگرم

2.550.000

43

REP 150 – HEP 501

کیلوگرم

2.700.000

44

REP 250 – HEP 501

کیلوگرم

3.100.000

45

REP 201 – HEP 205

کیلوگرم

2.600.000

46

R INT

کیلوگرم

1.500.000

47

H INT

کیلوگرم

3.900.000

( مدت زمان اعتبار لیست قیمت محصولات به مدت 10 روز پس از تاریخ تنظیم می باشد. )