لیست قیمت محصولات رنگین رزین

تاریخ :1402/12/20

ردیف

شرح کالا

واحد

قیمت (ریال)

1

ماستیک تیپ 3

سطل

7.350.000

2

ماستیک اقتصادی درجه 1

سطل

6.350.000

3

ماستیک نیمه شفاف کد 102 -103-104

سطل

7.450.000

4

ماستیک نیمه شفاف کد 101

سطل

13.000.000

5

چسب سنگ 10 کیلوگرمی

سطل

7.000.000

6

هاردنر (بنزوئیل پروکساید)

کیلوگرم

4.400.000

7

هاردنر (بنزوئیل پروکساید)

قوطی

900.000

8

رزین خام پشت سنگ(همراه با اسید و کبالت)

سطل

9.000.000

9

اتیل متیل کتون پروکساید (اسید)

کیلوگرم

4.500.000

10

کبالت رقیق شده

کیلوگرم

4.500.000

11

متانول

کیلوگرم

400.000

12

تیتانیوم دی اکساید (پیگمنت سفید)

کیلوگرم

2.200.000

13

اروزیل

کیلوگرم

4.000.000

14

استایرن

کیلوگرم

1.000.000

15

رزین پلی استر غیر اشباع آمینه 9000

200kg بشکه

310.000.000

16

رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 650

200kg بشکه

230.000.000

17

رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 300

200kg بشکه

               

18

آمین رقیق شده

کیلوگرم

5.500.000

19

(رزین اپوکسی)REP 100

کیلوگرم

2.500.000

20

(رزین اپوکسی)REP 200

کیلوگرم

2.500.000

21

(رزین اپوکسی)REP 140

کیلوگرم

2.300.000

22

(رزین اپوکسی)REP 250

کیلوگرم

2.700.000

23

(رزین اپوکسی)REP 150

کیلوگرم

2.700.000

24

(رزین اپوکسی)REP 260

کیلوگرم

2.800.000

25

(هاردنر اپوکسی)HEP 205

کیلوگرم

5.200.000

26

(هاردرنر اپوکسی)HEP 206-207

کیلوگرم4.000.000

27

(هاردنر اپوکسی)HEP 500

کیلوگرم

7.000.000

28

(هاردنر اپوکسی)HEP 501

کیلوگرم

7.000.000

29

(هاردنر اپوکسی)HEP 502

کیلوگرم

7.000.000

30

(هاردنر اپوکسی)HEP 503

کیلوگرم

7.000.000

31

(هاردنر اپوکسی)HEP 400

کیلوگرم

8.800.000

32

(هاردنر اپوکسی)HEP 401

کیلوگرم

8.800.000

33

(هاردنر اپوکسی)HEP 402

کیلوگرم

8.800.000

34

(هاردنر اپوکسی)HEP 403

کیلوگرم

8.800.000

35

(هاردنر اپوکسی)HEP 409

کیلوگرم

7.500.000

36

REP 200 — HEP 207

کیلوگرم3.050.000

37

REP 150 – HEP 409

کیلوگرم

3.600.000

38

REP 139 – 140 – HEP 500 – 509

کیلوگرم

3.050.000

39

REP 250 – HEP 409

کیلوگرم

3.650.000

 

REP 210– HEP 205

کیلوگرم3.050.000

41

400-REP 260-270 – HEP 403

کیلوگرم

4.000.000

 REP 210 — HEP 207کیلوگرم3.050.000

43

REP 150 – HEP 501

کیلوگرم

3.400.000

44

REP 250 – HEP 501

کیلوگرم

3.400.000

45

REP 140 — HEP 410کیلوگرم3.100.000

46

  JE-JH ژل و هاردنر ژل اپوکسی(ماستیک اپوکسی)

کیلوگرم

4.000.000

47

R INT

کیلوگرم

1.650.000

48

H INT

کیلوگرم

4.500.000

(مدت زمان اعتبار لیست قیمت محصولات به مدت 10 روز پس از تاریخ تنظیم می باشد.)