• نمایندگی، به شهرهای داده می شود که فاقد نمایندگی از قبل باشند ؛ هر شهر تنها یک نماینده.
  • شخص متقاضی باید دارای مغازه یا انبار شخصی باشد و ملک استیجاری مورد قبول نمی باشد.
  • شخص مورد نظر باید مورد تایید و شناخته شده باشد و تحقیقات صورت گرفته حسن اعتبار شخص را تایید نماید.
  • شخص می بایست چک یا سفته بابت ضمانت بدون تاریخ و با توجه به میزان خریدماهانه به شرکت ارائه دهد.

دوستان پس از مطالعه شرایط اخذ نمایندگی و قبول آن می توانند درخواست خود را از طریق فرم زیر ثبت نموده تا بررسی گردد و درصورت تایید نهایی جهت انجام مراحل قانونی از شرکت با آنها تماس گرفته میشود.